ദേവ സംഗീതം നീ അല്ലെ ദേവി വരൂ വരൂ…
തേങ്ങും ഈകാറ്റ് നീ അല്ലെ –
തഴുകാൻ ഞാൻ ആരോ
ദേവ സംഗീതം നീ അല്ലെ- നുകരാൻ ഞാൻ ആരോ
ആരും ഇല്ലാത്ത ജന്മങ്ങള്‍, തീരുമോ ദാഹംഈ മണ്ണിൽ
നിൻ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഏകൻ ആയ്‌ ….

Advertisements

Similar Posts