Nostalgia Cake Challenge 2022
|

Nostalgia Cake Challenge 2022

ക്രിസ്തുമസ്സ്‌ രാവിൽ മുന്തിരിച്ചാറും സ്വീറ്റ്സും ക്രിസ്തുമസ്സ്‌ കേക്കും കരോൾ പാട്ടുമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിൽ നൊസ്റ്റാൾജിയയുടെ സാന്താ ക്ലോസ് എത്തുന്നു …
“Nostalgia Cake Challenge 2022”
സന്ദർശനം മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പാക്കുക